วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การเขียนรายงานชิงวิชาการ
แบบทดสอบก่อนเรียน
๑.    
๒.  
๓.   
๔.   
๕.   
๖.    
๗.     
๘.   
๙.    
๑๐.ก
กิจกรรมที่ ๑ การเลือกเรื่องในการเขียนรายงานเชิงวิชาการคิดสร้างสรรค์เรื่องที่จะเขียนรายงาน
ขณะที่ศึกษา "ลิลิตตะเลงพ่าย" และ "มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร" แล้วท่านว่าเรื่องใดที่น่าสนใจ อยากค้นคว้า อยากศึกษาให้ลึกซึ้ง เพื่อให้รู้จริง ตอบเฉพาะชื่อเรื่องในเวลา ๓ นาที
ตอบ    . ความเชื่อที่ปรากฏในลิลิตตะเลงพ่าย
           . คุณค่าของเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
           .เครื่องแต่งกายในเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
            . อาวุธที่ใช้ในการทำยุทธหัตถี
กิจกรรมที่ ๒  การกำหนดทิศทางและขอบเขต คิดสร้างสรรค์เรื่องที่จะเขียนรายงานให้ท่านเลือกหัวข้อกิจกรรมที่ ๑ เพียงเรื่องเดียว แล้วฝึกเขียนจุดมุ่งหมาย  พร้อมกำหนดขอบเขตของการศึกษา
ตอบ     เครื่องแต่งกาย   
                 จุดมุ่งหมาย  เพื่อต้องการทราบถึงเครื่องแต่งกายในเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
         ขอบเขต      - ศึกษาจากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
                   - ศึกษาจากหนังสือลิลิตตะเลงพ่าย ฉบับสมบูร
  กิจกรรมที่ ๓ กำหนดรูปแบบวิธีการและระบุแหล่งข้อมูล
คำสั่ง จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วบันทึกโดยนำความรู้ที่ศึกษามาใช้ กำหนดรูปแบบวิธีการเอง และอย่าลืมระบุแหล่งข้อมูลด้วย
หัวข้อใหญ่  : โลหะปราสาทปูชนียสถานหนึ่งเดียวในโลกที่เมืองไทย
เนื้อหา :  …………………………………..
หัวข้อย่อย : ความหมายของโลหะปราสาท
 เนื้อหา : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างโลหประสาทขึ้น เหตุที่โปรดฯให้สร้างขึ้นนั้นเพื่อพระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้า โสมนัสวัฒนาวดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างตามแบบของลังกา เดิมโลหปราสาทถูกโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยบดบัง จึงทำให้การที่ กทม.รื้อโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยทิ้ง แต่มีการสร้างพลับพลารับแขกเมืองราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันโลหปราสาทตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลาง  โลหปราสาทได้รับการบูรณะกันสืบต่อมาจึงทำให้มีสภาพสมบูรณ์และมีความสง่า งามมากและเป็นโลหปราสาทที่เหลืออยู่เพียงองค์เดียวในโลกเท่านั้น

แหล่งข้อมูล : สกุลไทย ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๒๐๕๓ (อังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗) : หน้า ๖๑
กิจกรรมที่ ๔  การวางโครงเรื่อง
๑. ค
๒. ข
๓. ข
๔. ก
๕. ก

กิจกรรมที่ ๕  การเรียบเรียงเนื้อหา
๑. ง
๒. ง
๓. ค
๔. ก
๕. ก

กิจกรรมที่ ๖  การเขียนบรรณานุกรม  คำสั่ง จงพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้แล้วทำกิจกรรมต่อไปนี้         
๑. การจัดเรียงรายละเอียดในแต่ละกลุ่มไม่ถูกต้อง
     ๑. คึกฤทธิ์ ปราโมช , มรว. "ซอยสวนพลู" . สยามรัฐ (๒๗ กันยายน ๒๕๒๓) : ๗
    
๒. บรรจบ พันธุเมธา . "นิทานนานาชาติ" สตรีสาร ๓๓ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๓)
    
๓. สมศิริ (นามแแฝง) . ๒๕๔๔ . คู่มือเลี้ยงเด็กทารก . กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา
    
๔. สมศิริ (นามแแฝง) . ๒๕๔๔ . คู่มือเลี้ยงเด็กทารก . กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา 
          ๕. สิทธา พินิจภูวดล . ประทัป วาทิตทินทร ร้อยกรอง นครหลวงกรุงเทพธนบุรี :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหลง , ๒๕๑๖
๒. จงเรียงลำดับบรรณานุกรมแต่ละเล่มให้ถูกต้องโดยนำเสนอเฉพาะหมายเลข
              
,,,,

แบบทดสอบหลังเรียน
๑.      
๒.    
๓.     
๔.     
๕.     
๖.      
๗.     
๘.     
 .
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น